MACHINERICHTLIJN 98 37 EG PDF

Comparison of Annex I of Directive /4 /EC with Annex I of Directive 98/37/EEC . (1) Directive 98/37/EC of the European Parliament and of the Council of (1) Directive 98/37/EC of the European Parliament and of the Council of 22 . Directive 98/37/EC and the Lifts Directive 95/16/EC, are lifting. machinerichtlijn 98 37 eg pdf covered by Directive EC of the European Parliament and of the Council of 26 May on typeapproval of agricultural or forestry.

Author: Mikazilkree Arashigami
Country: Samoa
Language: English (Spanish)
Genre: Technology
Published (Last): 7 April 2013
Pages: 442
PDF File Size: 17.20 Mb
ePub File Size: 13.11 Mb
ISBN: 850-2-33717-415-3
Downloads: 61565
Price: Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader: Kakora

De machines hebben een reeks risico’s die in verscheidene hoofdstukken van deze bijlage kunnen worden genoemd. Pedalen dienen zo te zijn ontworpen, geconstrueerd en geplaatst dat zij door een bestuurder veilig met een minimum aan gevaar voor verwarring machinwrichtlijn worden bediend; zij dienen voorzien te zijn van een antisliplaag en makkelijk schoon te maken zijn.

Het weer automatisch doen functioneren van een geautomatiseerde installatie na een stilstand dient op eenvoudige wijze te kunnen geschieden, nadat de veiligheidsvoorwaarden zijn vervuld. Ontploffingsgevaar De machine moet zodanig zijn ontworpen en gebouwd dat de machine zelf of de gassen, vloeistoffen, stofdeeltjes, dampen en andere door de machine geproduceerde of gebruikte stoffen geen gevaar voor ontploffing opleveren.

Inhoud van de verklaring machinercihtlijn de fabrikant of van diens in de Gemeenschap gevestigde gevolmachtigde artikel 4, lid 2 De in artikel 4, lid 2, bedoelde verklaring van de fabrikant moet de volgende gegevens bevatten: Niet uitgesloten zijn voertuigen die in de mijnbouwindustrie worden gebruikt. Voordat de machine in de handel wordt gebracht, moet de fabrikant of zijn in de Gemeenschap gevestigde gevolmachtigde: Bij ontbreken van geharmoniseerde normen treffen de lidstaten de maatregelen die zij nodig achten om de betrokken partijen in kennis te stellen van de bestaande nationale normen en technische specificaties die van belang of nuttig worden geacht voor de juiste toepassing van de fundamentele veiligheids- en gezondheidsvoorschriften van bijlage I.

Bij machines waarop een draaiend werktuig kan worden gemonteerd, mag het in werking machinerichltijn van het werktuig niet mogelijk zijn wanneer de achteruitbewegingsstand is ingeschakeld, behalve indien de verplaatsing van de machine het resultaat is van de beweging van het werktuig. De instantie die een verklaring van EG-typeonderzoek intrekt, doet hiervan mededeling aan de lidstaat die kennisgeving heeft gedaan.

  EL LIBRO DE LOS AMORES RIDICULOS MILAN KUNDERA PDF

Organen waarmee de bewegingen worden bestuurd De bedieningsorganen waarmee de bewegingen van de machine of de uitrusting daarvan worden bestuurd, moeten in de neutrale stand terugkeren zodra de bediener ze loslaat. De rechtstreeks lasten dragende kabels mogen alleen aan de uiteinden een splits hebben splitsen zijn toegestaan in installaties die erop gebouwd zijn regelmatig aan andere gebruiksdoeleinden te worden aangepast.

Machinery Directive

De machines moeten zodanig zijn ontworpen, gebouwd en uitgerust dat machinerichtliin zo weinig mogelijk reden voor handelingen van de bedieners is. Aanduidingen Wanneer dat noodzakelijk is om de veiligheid machinerichhtlijn garanderen, moeten op de drager de noodzakelijke merktekens terzake zijn aangebracht.

They were taken under the new approach in order to facilitate the free movement of goods and products in the European Union by removing barriers to trade in the European market. Een eventuele uitwisseling van technische informatie tussen fabrikant en keuringsinstantie wordt door deze bepaling niet uitgesloten. Retrieved 22 May In dit geval moeten speciale voorzorgsmaatregelen worden genomen om de veiligheid van de bedieners te waarborgen.

EUR-Lex – L – NL

Een verplaatsing van de machine mag niet mogelijk zijn tijdens het in werking stellen van de motor. De lidstaten delen de Commissie de tekst van de bepalingen van intern recht mede die zij op het onder deze richtlijn vallende gebied vaststellen.

Vanaf de bedieningspost moet de bediener alle aanwijzingen van die inrichtingen kunnen waarnemen. Het grondvlak van de drager moet zo zijn ontworpen en geconstrueerd dat het ruim en sterk genoeg is om het maximumaantal personen en de maximale bedrijfslast volgens fabrieksopgave te kunnen dragen. De fabrikant dient aan te geven onder welke bedrijfsomstandigheden de machine tijdens de meting heeft gewerkt en welke methoden voor de metingen zijn gebruikt; b indien een machine afhankelijk van de uitrusting geschikt is voor verschillende gebruiksdoeleinden, moeten de fabrikant van de basismachine waarop de verwisselbare uitrusting kan worden gemonteerd en de fabrikant van de verwisselbare uitrusting de nodige gegevens verstrekken om de uitrusting zonder gevaar te kunnen monteren en gebruiken.

Er moeten voorzorgsmaatregelen worden genomen om het vallen of wegschieten van voorwerpen bewerkte stukken, werktuig, spaanders, splinters, stukken enz. Meer bepaald moeten zij zo zijn ontworpen en gebouwd dat:. Indien zich onder de voeten van de bestuurder geen vloer bevindt, moet deze gebruik kunnen maken van voetsteunen met een antislipbekleding.

  BANGLA PROBAD PDF

Verder moet de bediener vanaf de bedieningspost het functioneren van de onderdelen waarop hij machinerihtlijn uitoefent, kunnen beheersen. De verklaring moet de volgens de geharmoniseerde normen vereiste gegevens bevatten, of de volgende minimumgegevens, indien genoemde normen ontbreken:. In afwijking van bovenstaand voorschrift is toegestaan dat bepaalde circuits niet van hun krachtbronnen kunnen worden losgekoppeld, teneinde bijvoorbeeld bepaalde delen op hun plaats te houden, bepaalde informatie te behouden, het inwendige te verlichten enz.

In dit hoofdstuk wordt verstaan onder “drager”: The particularity of these guidelines is that they set the basic requirements or Essential Health and Safety Requirements EHSR that apply to all manufacturers who wish to put their products on the European market.

In bijlage III machineirchtlijn het te gebruiken model afgebeeld. Wanneer de machines niet in de ruimten van de fabrikant of van zijn in de Gemeenschap gevestigde gemachtigde kunnen worden gemonteerd, moeten de passende maatregelen worden getroffen op de plaats van gebruik.

De bedieningspost van de machines moet zich op een plaats bevinden waar het zicht op de baan van de bewegende delen zo goed mogelijk is om mogelijk gevaar opleverende botsingen met personen of materieel of andere machines die tegelijkertijd kunnen bewegen, te voorkomen.

Stopzetting van de verplaatsing Onverminderd de voorschriften die gelden voor het wegverkeer, moet men bij het besturen van machines met eigen aandrijving en aanhangers daarvan voldoen aan de vereisten betreffende snelheidsvermindering, remmen, tot stilstand brengen en stoppen, waarbij de veiligheid onder alle bedrijfsomstandigheden, onafhankelijk van de belasting, de snelheid, de bodemtoestand of de helling, mits het door de fabrikant voorziene en normaal voorkomende situaties betreft, niet in gevaar mag worden gebracht.

De dynamische proeven moeten worden uitgevoerd op de machine die gereed is onder normale gebruiksomstandigheden in gebruik te worden genomen.

De keuringsinstantie dient een verzekering tegen wettelijke aansprakelijkheid te sluiten, tenzij deze wettelijke aansprakelijkheid op basis van het nationale recht door de staat wordt gedekt of de keuringen rechtstreeks door de lidstaat worden verricht.