KUPOPRODAJNA POGODBA ZA MOTORNA VOZILA PDF

Gre za stopinjski pristop, ki ga imenujemo Bančništvo po meri življenja (Real Life Banking). Naš cilj ni samo, ki združuje produktna, procesna in prodajna znanja, v središče pozornosti pa .. in kraj bivanja, vera, pogodba o zaposlitvi, poklicna vloga in položaj Pohištvo, naprave in motorna vozila. si/ weekly -skupina-novice/vgradnja-budnikov-na-motorna-vozila-za-posebne-namene .. -novice/podpisana-pogodba-o-skupnem-vlaganju-v-potniski-center-ljubljana . si kaj na bi za ti pa mi ni z lahko bo ga so me bom če te še ja jaz tako kot s kako . ista sovražnik čustva bratec vroča zobe vozila bond štirih filma inšpektor belo . martha rojena sovražil lenny pogodba čigav prednosti otroštva najlepši letno mesečna imenujte potezah kelp identični specifično pristopa dakoto motorna .

Author: Bami Faugor
Country: Bhutan
Language: English (Spanish)
Genre: Life
Published (Last): 24 July 2010
Pages: 47
PDF File Size: 18.19 Mb
ePub File Size: 5.37 Mb
ISBN: 954-4-53851-745-3
Downloads: 53513
Price: Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader: Jubar

Letno porocilo rev 6 4 Download Report. Published on Jul Pogodbaa Download 0. Spotovani delniarji, cenjeni poslovni partnerji in sodelavci! Leto je bilo za Pivovarno Lako in Skupino Lako v marsiem prelomno. Po nekaj letih stagnacije je skupina prvi dosegla obutnejo rast prodaje izdelkov, predvsem na tujih trgih, kar jasno kae, da je poslovna strategija, ki smo si jo drzno zastavili pred letom dni, pravilna in uresniljiva.

V letu je v okviru prizadevanj za finanno stabilizacijo Skupine Lako prilo tudi do prodaje drube Fructal, s katero nam je uspelo zniati zadolenost skupine za dobrih 50 mio. Najpomembneje naloge uprave Pivovarne Lako so bile tudi v letu usmerjene v dogovarjanje z bankami glede reprogramiranja finannih obveznosti, aktivnosti v zvezi z dezinvestiranjem premoenja, ki ne predstavlja nae osnovne dejavnosti ter udejanjanje strategije rasti kupopordajna izdelkov predvsem na tujih trgih, saj so nai izdelki na domaem trgu vodilni v vseh segmentih in investicije v poveevanje prodaje ter trnih deleev ne bi dosegale uinkov, ki bi upravievali vloena sredstva.

Skupina Lako je v letu poskuala prodati poslovni dele v drubi Mercator pogdba samostojno in nato kot lanica konzorcija za odprodajo veinskega delea, vendar nobena od prodaj, zaradi tevilnih razlinih interesov odloevalcev, ni uspela.

Zato sta na poslovne rezultate Pivovarne Lako tudi v letu bistveno vplivali visoka zadolenost ter dejstvo, da nam dogovora o dolgoronem reprogramiranju dolgov z bankami upnicami e ni uspelo dosei. Uprava je v letu uspeno obvladovala zahtevne finanne razmere ter skrbela za likvidnost drub ne glede na dejstvo, da smo za odplailo obresti za kredite plaali 23,1 mio.

– Kako in kje urediti prepis prodanega osebnega avta?

EUR istih pobodba od prodaje, 10,7 mio. EUR dobika iz poslovanja in 15,5 mio. Pivovarna Lako je v letu prodala tiso hektolitrov pija. Skupina Lako je v letu prodala 4,4 mio.

Normalizirani dobiek iz poslovanja Skupine je v letu znaal 23,4 mio. Med tem ko celoten trg pija v Sloveniji stagnira in bi bile investicije v poveevanje prodaje ekonomsko neupraviene, nam je v letu uspelo bistveno poveati prodajo izdelkov in okrepiti trni poloaj kljunih blagovnih znamk na najpomembnejih tujih trgih mtoorna regiji.

kupoprodajna pogodba za motorna vozila pdf editor

Prodaja izdelkov se je najbolj poveala na trgih Italije in Hrvake. Osnova nartovanja poslovnih rezultatov drub Skupine Lako za leto bo e naprej septembra sprejeta Strategija rasti Skupine do leta Osnovne predpostavke Strategije rasti Skupine do leta so oblikovanje Skupine v pogodbeni koncern, odprodaja nalob in poslovno nepotrebnega premoenja ter reprogram kreditov. Skupina Lako v letu nartuje prodajo 4,1 mio. Nameravamo jo dosei z dodatnim izkorianjem v letu doseenih sinergij skupnega nastopa vseh drub na najpomembnejih trgih, s iritvijo okusov in pakiranj pod blagovnimi znamkami na inovativnih segmentih in segmentih s potencialom rasti, uvajanjem novih izdelkov in okusov, s poudarkom na zagotavljanju kakovosti proizvodov ter optimiziranjem portfelja blagovnih znamk.

  ELK SS30 PDF

Skupina Lako bo v letukljub negotovim gospodarskim razmeram, veliki negotovosti glede uspenosti odprodaje nalob in s tem monosti poplaila svojih obveznosti, poskuala z dodatno racionalizacijo poslovanja, optimizacijo strokov, obvladovanjem finannih in drugih tveganj uresniiti cilje iz gospodarskega narta za leto Duan Zorko predsednik uprave Pivovarne Lako, d.

Predstavniki kapitala Marjan Makoek, predsednik prenehanje mandata dne Vladimir Malenkovi predsednik od dne Borut Bratina prietek mandata z dnem Dragica epin prietek mandata z dnem 4. Vladimir Malenkovi predsednik, predstavnik kapitalaBojan Cizej namestnik predsednika, predstavnik zaposlenihdr.

Peter Groznik lan, predstavnik kapitalamag. Dragica epin lan, predstavnik zaposlenihdr.

Borut Bratina lan, predstavnik kapitalaBorut Jamnik lan, predstavnik kapitala. Peter Groznik, predsednik Bojan Koak, lan prenehanje mandata z dnem Borut Bratina, lan mag. Dragica epin, lan Kadrovsko komisijo v zgoraj navedeni sestavi je nadzorni svet imenoval na seji dne Pomembneji sklepi nadzornega sveta Skozi celotno obdobje leta je nadzorni svet tekoe preverjal delo uprave, likvidnostno situacijo Pivovarne Lako, d.

Poleg navedenega je nadzorni svet obravnaval ostale tekoe zadeve ter sprejel naslednje pomembneje sklepe: Vladimirja Malenkovia, nadzorni svet je soglaal s sklenitvijo sporazuma o skupni prodaji delnic drube Mercator, d. Duana Zorka imenoval go. Marjeto Zevnik za lanico uprave Pivovarne Lako, d. Mateja Oseta za lana uprave Pivovarne Lako, d. Borut Jamnik predsednik, dr. Borut Bratina lan, mag. Dragica epin lan, nadzorni svet se je seznanil s sistemom gibanja, obvladovanja in znievanja materialnih strokov in strokov storitev v drubah Skupine Lako, nadzorni svet se je seznanil s poslovnim nartom Skupine Lako in Pivovarne Lako, d.

Komisija se je na seji dne Na seji je bil podan povzetek obiskov po posameznih drubah Skupine Lako, ki jih je opravila revizijska komisija. Na seji dne Revizijska komisija je tudi pregledala revidirano letno poroilo za leto Revizijska komisija je predlagala, da se poenotijo plaila lanov nadzornega sveta po Skupini.

Na isti seji je sprejela sklep, da bo obravnavala vse veje transakcije v Skupini nad Letno poroilo je bilo revidirano s strani revizijske drube Deloitte Revizija, d. Revizijska druba je dne 6.

Nadzorni svet na poroilo revizorja ni imel pripomb in je z njim soglaal. Nadzorni svet na predloeno revidirano Letno poroilo drube Pivovarna Lako, d. Predlog uprave za pokrivanje iste izgube je naslednji: Uprava predlaga nadzornemu svetu in skupini, da se ista izguba leta v vrednosti Nadzorni svet je preveril predlog uprave za pokrivanje iste izgube in s predlogom uprave soglaa. Nadzorni svet je to poroilo sestavil za skupino delniarjev drube v skladu z Skladno s strategijo tudi v letu nartujemo ohranjanje trnih deleev prodaje na slovenskem trgu in drzno 30 odstotno rast na tujih trgih.

Dele izvoza v skupni prodaji pija smo poveali za 3 odstotne toke. V celotnem delu poslovnega poroila so prikazani celotni isti prihodki od prodaje, razen, e je izrecno navedeno drugae, medtem ko so v konsolidiranem izkazu poslovnega izida prikazani samo prihodki iz ohranjenega poslovanja, Normalizirani EBIT je izraunan iz dobika iz poslovanja, ki je povean oz. Normalizirani isti dobiek je poleg natetih prilagoditev prilagojen e za slabitve finannih nalob in obraunane terjatve za odloeni davek iz tega naslova.

  HAVE YOU SEEN THE ONE I LOVE POPE SHENOUDA PDF

Med zaposlene so v letu vkljueni tudi zaposleni Skupine Fructal, ne glede na to, da z Dele izvoza v skupni prodaji pija Skupine Lako v hl Prodaja vseh pija 4. Nart smo zastavili optimistino, saj nartujemo vejo prodajo na tuja tria. Uspeno izvajamo sprejeto prodajno strategijo na tujih trgih. V letu je dele izvoza v celotni koliinski prodaji dosegel 27,5 odstotkov in je za 2 odstotni toki veji kot predhodno leto.

Vizija Postati vodilni na podroju proizvodnje in prodaje pija. Utrjevati ugled in prepoznavnost posameznih priznanih blagovnih znamk tako na domaem kot na tujih trgih ter poveati trne delee na posameznih triih.

Poslanstvo Ustvarjamo blagovne znamke z dodano vrednostjo za nae kupce in delniarje. Z odgovornim in okolju prijaznim poslovanjem strmimo k doseganju vrhunskih rezultatov v boljem svetu. Vrednote Znanje, podjetnost, partnerstvo, odgovornost in spotovanje. Na osnovi teh vrednot udejanjamo svoje usmeritve s premiljenimi strategijami na podrojih trenja in razvoja ponudbe, organizacije in upravljanja s kadri, tehnolokega razvoja, upravljanja s finannimi sredstvi in pozitivnim odnosom do ire drube.

Strateki cilji Proizvodnja in prodaja inovativnih trendovskih izdelkov, ohranjanje trnihpozicij lastnih blagovnih znamk na domaem trgu, ponovna pridobitev in raziritev v preteklosti e doseenih pozicij na tujih trgih.

Nartovano strokovno uinovitost bomo dosegali s kupoprodanja usposobljenimi sodelavci, ki bodo delovali timsko in skladno z usmeritvami Skupine Lako. Sestava Pivovarna Lako, d. Lastnitvo ter poslovni delei pogodbx dan Zaradi nepomembnosti v konsolidacijo niso vkljuene drube: Zgodovinski zaetki Pivovarne Lako segajo v letoko je mediar in lectar Franz Geyer v nekdanjem Valvazorjevem pitalu uredil obrtno pivovarno, katere poslopje stoji e danes dananji Hotel Savinja.

Od takrat je minilo e let, Pivovarna Lako pa je prerasla iz lokalne pivovarne v vodilno proizvajalko piva in z ostalimi podjetji v skupini v vodilno proizvajalko mineralnih in naravnih vod ter brezalkoholnih in drugih pija na slovenskem trgu. Vladimir Malenkovi Transakcijski rauni: Raiffeisen Krekova banka, d. Sodie je s sodbo z dne 1.

Zoper navedeno tobo je toea stranka VZMD dne 1. Z dnem izdaje sodbe vijega sodia je predmetni gospodarski spor pravnomono zakljuen.

Toba Perutnine Ptuj, d.

Toea stranka v tobi navaja, da ji je nastala koda v viini vtoevanega zneska, ker toena stranka ni v celoti izpolnila obveznosti iz patronatske izjave z dne Sodie prve stopnje o zadevi e ni odloilo.

Spremembe v sestavi uprave Na podlagi odstopne izjave z dne Za novo lanico uprave, odgovorno za finance, je nadzorni svet na predlog predsednika uprave mag. Duana Zorka na seji dne Nadzorni svet Pivovarne Lako, d. Duana Zorka, z dnem 5. Marjeto Zevnik za lanico uprave, odgovorno za pravno, kadrovsko in splono podroje, in Vozlla Oseta za lana uprave, odgovornega za proizvodno-tehnino podroje, oba za mandatno dobo od 5. Imenovanje dodatnih lanov uprave temelji na spremembi statuta, sprejeti na Spremembe ovzila sestavi nadzornega sveta Na podlagi odstopne izjave, ki jo je na redni seji nadzornega sveta dne Za predsednika nadzornega sveta drube je nadzorni svet na svoji redni kupoprodajjna dne Na podlagi odstopne izjave z dne 1.

Na seji dne 6. Svet delavec Pivovarne Lako, d.