DOLENC TRANSFORMATORI PDF

Transformatori Dolenc. TRANSCRIPT. top related. Anton dolenc transformatori pdf dolenc transformatori pdf Anton dolenc transformatori pdf. Title, Transformatori I i II Udžbenici Sveučilišta u Zagrebu. Author, Anton Dolenc. Publisher, Elektrotehnički fakultet, Length, pages. Export Citation. Get this from a library! Transformatori I i II. [Anton Dolenc].

Author: JoJorr Vukree
Country: Egypt
Language: English (Spanish)
Genre: Love
Published (Last): 3 April 2018
Pages: 132
PDF File Size: 17.25 Mb
ePub File Size: 19.41 Mb
ISBN: 203-3-20096-590-8
Downloads: 33909
Price: Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader: Tuzilkree

Pokusom optereenja transformatora dobiveni su sljedei podaci: Za transformatore su jo poznati podaci napona kratkog spoja: Predavanja – Transformatori – Documents. Transformator uzima iz mree u praznom hodu W. Koji su nazivni podaci transformatora Sn’, uk’, ur’ u takvim uvjetima?

FEM analysis and design of a voltage instrument transformer for digital sampling wattmeter

Published yransformatori Oct View 64 Download 2. Da li se pri toma i u kojim granicama mijenja indukcija u jezgri? S koja dva transformatora je to mogue realizirati uvaavajui pravila paralelnog rada i koje prikljuke treba spojiti paralelno? Koliki su linijski naponi na sekundaru ako je primar transformatora prikljuen na nazivni napon? Ovo su izolacioni transformatori napravljeni da snabdevaju Omske otpore i rasipanje zanemariti.

  LODATE DIO BACH SPARTITO PDF

Transformatori Dolenc – [PDF Document]

Kolikom snagom se transformator smije opteretiti uz uvjet da ukupni gubici ne budu vei od nazivnih? Transformatori – vts- masine Gubici zbog histereze proporcionalni su kvadratu indukcije.

Meuinduktivitet i zrani transformatori slike Engineering. Meuinduktivitet i zrani transformatori Education. Izraunajte kolikim kapacitetom treba opteretiti svaku fazu sekundara transformatora da bi struja na primarnoj strani transformatora imala iznos jednak polovini struje magnetiziranja.

Torusni transformatori – Uvod Documents. Napon izvora je 3 kV, a frekvencija je Hz.

Koliki ima transformator B graen slino transformatoru A, ako su linearne dimenzije transformatora B tri puta poveane u odnosu na transformator A? Kada je rastavlja K otvoren voltmetar pokazuje napon 0, a ako ga zatvorimo voltmetar pokazuje napon V.

Kolika e struja tei u kratkospojenom namotu transfogmatori Elektricni transformatori i generatori Documents.

EEP Transformatori

Osnovi elektrotehnike – Transformatori Documents. Na osnovu poznatih podataka skicirajte fazorski dijagram transformatora za provedeni pokus optereenja. Izraunati struju faze sekundara i struju faze primara, te fektor snage cos na primarnoj strani za sluaj kada je svaka faza sekundara optereena kondenzatorom kapaciteta F prema slici. Izraunati dozvoljeno trajanje preoptereenja za: Na transformatoru je izveden pokus praznog hoda ime su dobiveni sljedei podaci: Koliki je linijski napon izvora?

  ACTIONTEC GT701 MANUAL PDF

AGU Katalog – strujni transformatori Documents. Zadatak 18 U homogenom tijelu razvija se konstantno 2 kW gubitaka pri emu se tijelo zagrije u beskonano dugom vremenu na temperaturu 80 C.

Nacrtajte dijagram zagrijavanja za sluaj da se u tijelu razvija 1 kW gubitaka. Motori i Transformatori Documents. Energetski Uinkoviti Distribucijski Transformatori Documents.

Transformator u pogledu zagrijavanja promatrati kao homogeno tijelo. Koliki napon pokazuje voltmetar, ako je napon izvora 20 V nazivne frekvencije? Koliku e snagu transformirati svaki od upotrebljenih transformatora? Shematski prikazite nemote transformatora jednofazno i oznaite pripadne brojeve namota za pojedine regulacijske poloaje.