COMMUNAUTAIR DOUANEWETBOEK PDF

What does the Modernised Customs Code contain?. Directorate-General for Taxation and Customs Union European Commission. Bijlagen bij de toepassingsbepalingen voor het communautair douanewetboek. CDW Communautair Douane Wetboek. 1 like. Book.

Author: Vudoll Fenricage
Country: Saint Lucia
Language: English (Spanish)
Genre: Marketing
Published (Last): 8 March 2005
Pages: 421
PDF File Size: 9.62 Mb
ePub File Size: 18.21 Mb
ISBN: 204-8-37737-950-3
Downloads: 36789
Price: Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader: Mikalabar

Voor het vaststellen van de douanewaarde met toepassing van artikel 29 wordt de voor de ingevoerde douanewetbboek werkelijk betaalde of te betalen prijs verhoogd met:. De regeling behandeling onder douanetoezicht maakt het mogelijk niet-communautaire goederen in het douanegebied van de Gemeenschap een behandeling te doen ondergaan die de soort of de staat ervan wijzigt, zonder dat zij aan rechten bij invoer of aan handelspolitieke maatregelen worden onderworpen, en de door deze behandeling verkregen produkten in het vrije verkeer te brengen tegen de daarvoor geldende rechten bij invoer.

Communautari determinerende eenheid voor de toepassing van de bepalingen van deze afdeling is het product dat bij de bepaling van de indeling volgens het geharmoniseerde systeem als de basiseenheid wordt beschouwd.

De zekerheid kan niet worden vrijgegeven zolang de douaneschuld waarvoor zij werd gesteld, niet is tenietgegaan of nog kan ontstaan. Zij kunnen overeenkomstig de geldende bepalingen door de douaneautoriteiten worden gecontroleerd. Zodra de goederen bij de douane zijn couanewetboek, kunnen zij, met toestemming van de douaneautoriteiten, worden onderzocht of kunnen daarvan monsters worden genomen met het doel de goederen een douanebestemming te geven.

Elke persoon die een activiteit uitoefent, hetzij opslag, bewerking of verwerking, hetzij aankoop of verkoop van goederen in een vrije zone of een vrij entrepot, dient een voorraadadministratie te voeren in de door de douaneautoriteiten goedgekeurde vorm. Wanneer is voldaan aan de voorwaarden van lid 2, staan de douaneautoriteiten, onder voorbehoud van lid 4, toe dat:. Voor deze uitslag dient voorafgaande toestemming te worden verleend door de douaneautoriteiten, die de voorwaarden vaststellen waaronder deze uitslag kan geschieden.

De lidstaten kunnen echter ook een fysieke controle verrichten wanneer de geautoriseerde marktdeelnemer voor de aankomst van de goederen in het douanegebied van de Gemeenschap niet in kennis is gesteld van de selectie van de goederen voor een dergelijke controle.

That shall take place between 1 year and 5 year after the entry into force of the MCC. Met dank overgenomen van Europese Commissie ECgepubliceerd op dounewetboek 19 februari De lijst wordt bijgewerkt. Wanneer de douanewaarde van de betrokken goederen niet kan worden vastgesteld met toepassing van artikel 29 van het Wetboek, kunnen de douaneautoriteiten afzien van de eis dat de aangifte wordt gedaan op een formulier dat overeenstemt met het in lid 1 genoemde model.

De in artikellid 2, bedoelde persoon is gehouden een exemplaar van de factuur op grond waarvan de douanewaarde van de in te voeren goederen wordt aangegeven, aan de douanedienst over te leggen. Voor de opslag van goederen onder het stelsel van douane-entrepots geldt geen tijdsbeperking. De douanewaarde van ingevoerde goederen is de transactiewaarde van die goederen, dat wil zeggen de voor de goederen werkelijk betaalde of te betalen prijs indien zij voor uitvoer naar het douanegebied van de Gemeenschap worden verkocht, in voorkomend geval na aanpassing overeenkomstig de artikelen 32 en 33, mits:.

  DUXTOP 8300ST PDF

De lijst van geautoriseerde marktdeelnemers kan door de Commissie op het internet bekend worden gemaakt, indien de betrokken geautoriseerde marktdeelnemer hiervoor toestemming geeft. Deze bepaling laat de toepassing van artikel 91, lid 1, onder bonverlet. De douaneautoriteiten delen de Commissie de resultaten mede van de overeenkomstig lid 1 uitgevoerde douanecontroles. Attesten van oorsprong die aan de douaneautoriteiten van het land van invoer worden overgelegd na afloop van de in artikel 96 genoemde geldigheidsperiode, kunnen met het oog op de toepassing van de tariefpreferenties worden aanvaard, wanneer de verlate overlegging aan buitengewone omstandigheden is te wijten.

In vak 1 moet de naam worden vermeld van degene die de goederen wederuitvoert. De wederuitvoer behelst in voorkomend geval douaneweetboek toepassing van de voor de uitslag van goederen voorgeschreven formaliteiten, met inbegrip van de handelspolitieke maatregelen. Indien de vereiste maatregelen douandwetboek binnen de schorsingstermijn worden genomen, is artikel 14 tervicies van toepassing. De douaneautoriteiten kunnen echter afwijkingen van deze regel toestaan indien het douaneaetboek produkt gratis is geleverd, hetzij op grond van een contractuele of wettelijke garantieverplichting, hetzij wegens een fabricagefout.

De douaneautoriteiten stellen de persoon die wijzigingen van de summiere aangifte bij binnenkomst heeft ingediend, onmiddellijk in kennis van de registratie van die wijzigingen. Om de douaneautoriteiten in staat te stellen te onderzoeken, of de aanvrager over een deugdelijke handels- en, in voorkomend geval, vervoersadministratie beschikt, als bedoeld in artikel 5 bis, lid 2, tweede streepje, van het Wetboek, moet de aanvrager aan de volgende eisen voldoen:.

EUR-Lex Access to European Union law

Een elektronisch informatie- en communicatiesysteem dat in overleg tussen de Commissie en de douaneautoriteiten wordt opgezet, wordt communautwir voor het informatie- en communicatieproces tussen de douaneautoriteiten en voor het verstrekken van informatie aan de Commissie en de marktdeelnemers.

De onder het stelsel van douane-entrepots geplaatste goederen dienen bij de inslag in het douane-entrepot in de bij artikel voorgeschreven voorraadadministratie douanewwtboek worden opgenomen. Deze procedure is van toepassing op de door de bevoegde douaneautoriteiten vastgestelde hoeveelheden en gedurende een door deze autoriteiten vastgestelde periode. De controle ten aanzien van de oorsprong wordt uitgevoerd op initiatief van de douaneautoriteiten.

DIRECTORATE-GENERAL-FOR-TAXATION-AND-CUSTOMS-UNION-EUROPEAN-COMMISSION

douaenwetboek De toepassing, onder de voorwaarden van lid 6, van de indeling die in de bindende tariefinlichting is aangegeven, geldt alleen voor:.

Handelsinstrumenten In de Europese handelsgemeenschap geldt een algemeen preferentieel stelsel. In deze gevallen deelt de douaneautoriteit de aanvrager de redenen van de verlenging mede, voordat de termijn van kalenderdagen is verstreken.

De vanaf 1 januari door de douaneautoriteiten van een Lid-Staat verstrekte bindende tariefinlichtingen binden onder dezelfde voorwaarden de douaneautoriteiten van alle Lid-Staten. In geval van indirecte vertegenwoordiging is de persoon voor wiens rekening de aangifte wordt gedaan, eveneens schuldenaar. In het geval van zee- of luchtvervoer in het kader van een charterovereenkomst of een overeenkomst voor het delen van laadruimte, berust de verplichting tot het indienen van de summiere aangifte bij binnenkomst bij de persoon die de overeenkomst uitvoert en het cognossement of luchtvrachtbrief heeft afgegeven voor het feitelijke vervoer van de goederen met het vaartuig of het luchtvaartuig overeenkomstig de overeenkomst.

Voor zover noodzakelijk voor de goede werking van de gemeenschappelijke ordening der markten kan een lijst worden opgesteld van de gevallen waarin deze behandelingen verboden zijn voor goederen die onder het gemeenschappelijk landbouwbeleid vallen.

  A564 TRANSISTOR PDF

FAQ gemoderniseerd communautair douanewetboek (en) – Europa Nu

De regeling uitvoer maakt het mogelijk dat dpuanewetboek goederen het douanegebied van de Gemeenschap verlaten. De regeling extern communautair douanevervoer is slechts van toepassing op het vervoer dat over het grondgebied van een derde land geschiedt, wanneer:.

De aangifte van de gegevens inzake de douanewaarde wordt gedaan op een formulier D. De douaneautoriteiten weigeren de door de schuldenaar voorgestelde zekerheid wanneer het, naar hun mening, niet zeker is dat deze de betaling van de douaneschuld waarborgt. Alle inlichtingen van vertrouwelijke aard of die als vertrouwelijk zijn verstrekt, vallen onder het beroepsgeheim en worden door de douaneautoriteiten niet bekendgemaakt zonder uitdrukkelijke toestemming van de persoon of de autoriteit die deze inlichtingen heeft verstrekt; com,unautair doorgeven van inlichtingen is toegestaan voor zover de douaneautoriteiten daartoe overeenkomstig de geldende bepalingen, met name inzake gegevensbescherming, of in het kader van gerechtelijke procedures gehouden of gemachtigd zijn.

De in het kader van de douanewetgeving toe te passen tegenwaarde van de ecu in nationale valuta’s wordt eenmaal per jaar doanewetboek. De Raad stelt, op voorstel van de Commissie, met gekwalificeerde meerderheid van stemmen de gevallen vast waarin, wegens bijzondere omstandigheden, bij het in het vrije douanewerboek brengen of de uitvoer van goederen vrijstelling van rechten bij invoer of van rechten bij uitvoer wordt verleend.

Het nummer begint met de uit twee letters bestaande ISO alpha 2 landcode. Het is voorzien van een bisterkleurige, geguillocheerde onderdruk die elke vervalsing met behulp van mechanische of chemische middelen communzutair maakt. Indien de in lid commuautair plaats niet kan worden bepaald, wordt de douaneschuld geacht te zijn ontstaan op de plaats waar de douaneautoriteiten vaststellen dat de goederen zich in een situatie bevinden die tot het ontstaan van een douaneschuld heeft geleid.

What are the respective roles of the Modernised Customs Code and the e-Customs decision? De douaneautoreiten stellen een verslag op over het onderzoek en de uitslag ervan. Voor de controle achteraf van certificaten inzake goederenverkeer EUR.

In dat geval is de toe te passen koers de overeenkomstig de onderhavige bepalingen vastgestelde wisselkoers, die geldt op de eerste dag van de periode waarop de aangifte betrekking heeft. De douaneautoriteit van afgifte deelt de douaneautoriteiten van de andere lidstaten binnen vijf werkdagen mede, dat een AEO-certificaat is afgegeven, met behulp van het in artikel 14 quinvicies bedoelde communicatiesysteem.

Wanneer op grond van lid 1 de bevoegde douaneautoriteit niet kan worden vastgesteld, wordt de aanvraag ingediend bij een van de volgende douaneautoriteiten:.

Uitwisselingsverkeer wordt slechts toegestaan wanneer het mogelijk is na te gaan of aan de voorwaarden van artikel is voldaan.

De intrekking met terugwerkende kracht van de beschikking wordt bekendgemaakt aan degene commuunautair wie zij was gericht.